nl
nl

Interim Concerncontroller – Amsterdam

Interim

Concerncontroller

Voor een van onze opdrachtgevers, Vervoerregio Amsterdam, selecteert DutchDare International een Interim Concerncontroller. De opdracht start medio mei, heeft een looptijd van minimaal 6 maanden en een optie op verlenging. De gevraagde inzet is 32-36 uur per week.

 • Nederland - Noord-Holland
 • Overheidsinstellingen - Overig
 • 36 uur per week
 • Vacature-ID:1668

Organisatie

De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is hun kracht. Er wordt gewerkt aan innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat ze doen, wordt een essentiële bijdrage geleverd en richting gegeven aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam.

Functie

De Concerncontroller van de Vervoerregio werkt systematisch aan de ontwikkeling van de interne beheersing. Dit is een opdracht van het dagelijks bestuur, dat in december 2020 heeft besloten over 2021 een ‘rechtmatigheidsverklaring’ te willen afgeven en over 2024 een ‘in control statement’. Het dagelijks bestuur heeft reeds bij de jaarstukken 2021 en 2022 een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Dit is voor elkaar gekregen door een goede interne beheersing. De Vervoerregio gebruikt het 3-lijnenmodel. De 1e lijn zijn de leidinggevenden, de 2e lijn is de ondersteuning door controllers en de 3e lijn heeft een toetsende functie, dat zijn de concerncontroller en de VIC-medewerker. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau van de interne beheersing. Hiervoor wordt gebrui gemaakt van het management control systeem Key2Control. Dit systeem bevat ‘normenkaders’ waarin de verschillende processen worden geëvalueerd, een risicomodule en een auditmodule, waarin de werkplannen en bevindingen van de VIC sinds 2022 systematisch zijn vastgelegd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de interne beheersing wordt gesteund op functionarissen in de 1e en de 2e lijn. In de 3e lijn wordt 8 maanden per jaar een competente VIC-medewerkers ingehuurd en ondersteunt Goud & Partners (geassocieerd met Key2Control) onder meer bij de ontwikkeling van normenkaders, het uitwerken van het auditplan in de auditmodule van Key2Control, het uitvoeren van een data-analyse en het rapporteren daarover, het in concept opstellen van de eindrapportage VIC en het ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de interne beheersing. Van de interim concerncontroller wordt verwacht dat hij of zij de ingezette ontwikkeling van de interne beheersing begeleidt en doorzet. Hij of zij brengt het gebruik van het management control systeem Key2Control weer naar een hoger plan. De accenten in 2024 zijn de frauderisicoanalyse, het begeleiden van metingen aan de hand van ‘normenkaders’ in Key2Control, het uitvoeren van de interimcontrole (VIC) en het begeleiden van afdelingen bij het opstellen van richtlijnen, zoals een procedure en standaardaanpak voor het beheer en gebruik van een spendanalyse en een richtlijn prestatielevering. Voorts coördineert de concerncontroller de totstandkoming van de risicotabel in de begroting en jaarrekening, samen met directieleden en managers en bereidt hij of zij de driemaandelijkse overleggen voor van het organisatie-overstijgend risicomanagement comité met GVB en gemeente Amsterdam. In lijn met de ingezette koers op het gebied van interne beheersing ligt de nadruk voor 2024 op de volgende punten:

 • Het verder professionaliseren van de governance van de interne beheersing waarbij beheertaken worden toegekend aan ‘eigenaren’ in de 1e lijn.
 • Het uitvoeren van een eerste frauderisicoanalyse volgens de daarvoor opgestelde richtlijn.
 • De voorbereiding treffen voor het afgeven van een ‘in control statement’ over 2024 door de directie aan het dagelijks bestuur.
 • De concerncontroller heeft de volgende taken: Advisering beleid
 • Advisering van het dagelijks bestuur en de directie over relevante bestuurlijke beleids- en uitvoeringsvoornemens vanuit het perspectief van het vroegtijdig signaleren van risico’s in de (voorgenomen) uitvoering van beleid of bedrijfsvoering.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie, het managementteam en medewerkers over de ontwikkeling, implementatie en toepassing van kaders en richtlijnen, waaronder ook het gebruik van modellen, standaards en instrumenten, inzake de bedrijfsvoering, alsmede op het terrein van beleidscontrol.
 • Het adviseren van bestuur en directie over de naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de in het kader van de begroting, jaarrekening en periodieke rapportages overgelegde informatie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over het toezien op de doelmatigheid, doeltreffendheid, kwaliteit en rechtmatigheid van beleid en de bedrijfsprocessen waaronder de toepassing van control-instrumenten zoals audits, risicoanalyses, beleidsevaluaties, e.d.
 • Advisering bedrijfsvoering
 • Het ondersteunen van de directie en het managementteam bij het realiseren van de door het bestuur geformuleerde doelstellingen (beleidsstrategie) en het vorm geven aan beleidscoördinatie.
 • Advisering over risicovolle, complexe en strategische beleids- en bedrijfsvoeringsdossiers.
 • Het verbeteren en doorontwikkelen van de planning- en controlcyclus en documenten uit de planning- en controlcyclus en het geven van voorstellen ter verbetering daarvan.
 • Het ontwikkelen van prestatie-indicatoren op basis waarvan resultaten en effecten van programma’s, producten en diensten meetbaar zijn.
 • Audit
 • Het uitvoeren, bewaken en (doen) opvolgen van de aanbevelingen uit audits, controles door de accountant, interne controlewerkzaamheden en doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoeken.
 • Analyses en onderzoeken op financieel, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig terrein initiëren, begeleiden en verrichten op verzoek van het dagelijks bestuur of de directie.
 • Het (laten) verrichten van onderzoeken naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en kwaliteit van de organisatie, primaire processen, bedrijfsprocessen of delen daarvan.
 • Het toetsen van directie- en bestuursvoorstellen op juridische, financiële en beleidsmatige aspecten en op de kwaliteit van deze stukken in zijn algemeenheid.
 • Het toetsen van de kwaliteit en het voorspellend vermogen van documenten uit de planning- en controlcyclus.
 • Toezicht
 • Het toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle.
 • Het erop toezien dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek worden geactualiseerd, het opstellen van een rapportage over de omvang van de risico’s en de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen en het waar nodig doen van verbetervoorstellen.
 • Het toezicht op de control op de risicovolle projecten door middel van toetsing van de financiële rapportages, de krediet- en exploitatiebijstellingen en het periodiek onderzoeken van het verloop van een bepaald project of projectonderdeel.
 • Inmiddels werken veel medewerkers een flink deel van hun tijd op kantoor. Het is wenselijk dat de VIC-medewerker gemiddeld minimaal 3 dagen per week fysiek aanwezig is bij de Vervoerregio. De opdracht wordt bij voorkeur vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do. Op vrijdag werkt het overgrote deel van de medewerkers vanuit huis.

  Functie-eisen

  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van accountancy, economie en of bedrijfskunde.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als concern controller.
  • Aantoonbare werkervaring met key2control.
  Geef in jouw CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

  Aanbod

  Inlichtingen

  Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

  Wat staat er in je CV?
  Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
  Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.

  Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

  Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.  

  Sollicitatie

  DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

   

  Alle overige opdrachten staan hier

  Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.